Marianne Karlsen

Marianne Karlsen

Advokat og bedriftsøkonom, lang ledererfaring i stat og kommune. 13 år i politiet, med særlig fokus på økonomisk kriminalitet. 13 års erfaring fra vergemål, mange års styreerfaring og tidligere medlem av utlendingsnemda UNE (2009-februar 2014).

CV - Advokat Marianne Karlsen

(f. 26. 09.1960)

Nøkkelkvalifikasjoner

  • Utdannet jurist med advokatbevilling.
  • Tilleggsutdanning som bedriftsøkonom.
  • Lang erfaring som leder innenfor stat og kommune.
  • Juridisk saksbehandling innenfor privatrett, samt mange års erfaring innenfor straffesaker, da særlig økonomiske straffesaker.
  • God kjennskap til forvaltning av finansielle midler.

UTDANNELSE

1988               Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

2003               Bedriftsøkonom, BI-Handelshøyskolen, Stavanger, Bergen

BEVILLING

1991               Bevilling som advokat

2014-2019      Tjenestekonsesjon i Utlendingsdirektoratets advokatordning i asylsaker.
Pt                    Tillatelse til å drive eiendomsmegling/
(2014–)           Tilsluttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester.

VERV OG STYREERFARING

2009 - februar 2014     Nemdsmedlem i Utlendingsnemda

2001 - 2013     Styreformann Bergen Overformynderi

EKSAMEN

1997               Media og kommunikasjon (BI-Stavanger)

1998               Investering og finansiering (BI-Stavanger)

1998               Makroøkonomi (BI-Stavanger)

1998               Organisasjonspsykologi og ledelse (BI-Stavanger)

1999               Markedsføringsledelse (BI-Stavanger)

2003               Statistikk (BI-Bergen)

2003               Logistikk (BI-Bergen)

2003               Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 1 (BI-Bergen)

KURS

1998               Bedre politiledelse (BI-Stavanger/Stavanger politikammer)

1996               English for Police Enquiries

1995               Etterforskning av skatte- og avgiftssaker

1995               Sokkeletterforskning

1994               Internkontrollkurs

1994               Lj 1 (Lederkurs for påtalejurister del 1)

1992               Politiskolens trafikkurs

1983               Lensmannsbetjentkurs

YRKESERFARING

Des.2000- Okt. 2013                          

 

Etatsleder/Overformynder Bergen kommune
Faglig-, administrativt-, personal- og budsjettansvar.
Forvaltning av midler for personer under hjelpevergemål, umyndige og umyndiggjorte. Oppnevne hjelpeverger og verger og tilsyn med disse,

Febr.2004 - Des. 2006

Advokat for Kemneren i Bergen, avd. for kommunale krav

Aug. 1999 - Nov. 2000

Nestleder/førstekonsulent ved Seksjon for skjenkesaker i Bergen
Febr. 1994 - Aug. 1999

Politiadjutant/konst.p.insp. ved Stavanger politikammer. Hovedarbeidsområdet denne perioden økonomiske straffesaker. Fast stedfortreder for forvaltningssjef.

Aug. 1993 - Febr. 1994

Advokat i firmaet Pål Mitsem i Stavanger. Utviklet grunnlaget for søksmål i saker, bl.a. ved innhenting av sakkyndige erklæringer og annet bevismateriale. Utferdigelse av prosesskriv til namsretten m.v. Representerte firmaets klienter i rettsmøter, som for   eksempel skiftesamling, konkursåpning samt muntlige forhandlinger i   forliksråd.

Okt. 1989 - Aug. 1993

Politifullmektig/politiadjutant ved Stavanger politikammer. Påtale ansvar for etterforskningen, og påtalemessige avgjørelse av straffesaker (herunder aktorere sakene i retten). Tok stilling til og besluttet bruk av   rettsmidler (pågripelser, ransaking, beslag etc.) Fast stedfortreder for fagsjef ved forvaltningsavdelingen i politidistriktet og periodevis   stedfortreder for leder av påtaleavsnittet. Bredt fagfelt i denne perioden.

Nov. 1988 - Okt. 1999

Førstekonsulent ved Rogaland fylkesskattekontor. Juridisk saksbehandler  innenfor emnene lov og forskrifter om merverdiavgift/investeringsavgift og skattelovgivningen

1984

Saksbehandler ved Jussformidlingen i Bergen. Tiltak drevet av  juridiske studenter. Formål å gi fri rettshjelp

1983 - 1986 Trafikkassistent SAS, Flesland, Bergen
1979 - 1981 Kontorassistent ved Bergen politikammer

CV in English